สุพรรณี ปิ่นมณี.

การแปลขั้นสูง/ สุพรรณี ปิ่นมณี. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557. - 362 หน้า.

Y2014 M04

974133072


การแปลและการตีความ
ภาษาอังกฤษ--การแปล

428.02 / ส828ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078