ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

ความรู้เบื้องต้นที่ครูสอนภาษาอังกฤษควรรู้เกี่ยวกับการออกเสียง/ ศิตา เยี่ยมขันติถาวร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556. - 161 หน้า.

Y2014M03

9789740329886


ภาษาอังกฤษ--สัทศาสตร์.
ภาษาอังกฤษ--การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ--การออกเสียง

428.107 / ศ434ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078