อมรา กล่ำเจริญ

เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน/ อมรา กล้าเจริญ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553. - 360หน้า.

Y2013 M10

9786165380317


เพลงกล่อมเด็ก
การละเล่น
เพลงพื้นเมือง--ไทย

398.09593 / อ293พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078