รัชดา ธราภาค

ราชอาณาจักรกัมพูชา / กัมพูชา รัชดา ธราภาค - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555. - 196 หน้า : ภาพประกอบ,แผนที่ - หนังสือชุดประชาคมอาเซียน .

ชั้น 3 มุมอาเซียน

Y2013 M09

9786160002306


สมาคมอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์
กัมพูชา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
กัมพูชา--ความเป็นอยู่และประเพณี

959.6 / ร311ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078