อลิเซีย

พูดอังกฤษมีงานทำ : บทสนทนาในที่ทำงาน = English for career : Conversation for various worlking situations / อลิเซีย ; ต่อทอง ทองหล่อ,บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอร์น, 2556. - 283 หน้า.

Y2013 M09

9786162364167


ASEAN
อาเซียน
ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี

428.34 / อ425พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078