ธิบดี คำบัวศรี

ประวัติศาสตร์กัมพูชา ธิบดี คำบัวศรี - กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555. - 188 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดอาเซียนในมิติประวัติศาสตร์ .

Y2013 M03

9789747727586


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์

อาเซียน

959.6 / ธ234ป
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078