วิทย์ บัณฑิตกุล

สาธารณรัฐสิงคโปร์= Singapore / สิงคโปร์= Singapore วิทย์ บัณฑิตกุล, เรียบเรียง - กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555 - 211 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - หนังสือชุดประชาคมอาเซียน .

Y2012 M08

9786160002252


สมาคมอาเซียน
สมาคมอาเซียน


สิงคโปร์--ประวัติศาสตร์.
สิงคโปร์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สิงคโปร์--ความเป็นอยู่และประเพณี.

959.57 / ว579ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078