สัจภูมิ ละออ

เสียมเรียบ สยามแพ้ เขมรพ่าย / สัจภูมิ ละออ - กรุงเทพฯ : สยามบันทึก, 2553. - 147 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2012 M08

9786167180212


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์
เสียมเรียบ (กัมพูชา)--ประวัติศาสตร์
เสียราฐ (กัมพูชา)--ประวัติศาสตร์

959.6 / ส548ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078