มาลินี จันทวิมล

Expanding Reading Skills Book 1 / มาลินี จันทวิมล. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. - 235 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2011 M08

9789740324454


การอ่านขั้นอุดมศึกษา.
ภาษาอังกฤษ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ--ตำราสำหรับชนต่างชาติ

428.2 / ม497อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078