พิง ลำพระเพลิง.

ฝันโคตร ๆ / พิง ลำพระเพลิง. - กรุงเทพฯ : อักขระบันเทิง, 2552. - 143 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2011 M01

9786167112008

S.C. / พ631ฝ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078