สุพานี สฤษฎ์วานิช.

พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี / สุพานี สฤษฎ์วานิช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. - 462 หน้า.

Y2010 M10

9789744663723


พฤติกรรมองค์การ

658.4 / ส832พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078