บุษกร อุตรภิชาติ.

จุลชีววิทยาทางอาหาร / บุษกร อุตรภิชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง. - สงขลา : ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักาณ, 2552. - 459 หน้า : ตาราง.

Y2010 M05

9744510439


จุลชีววิทยาทางอาหาร

579.163 / บ672จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078