เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.3-4 2009 ข้อ / ฝ่ายวิชาการ สกายบุ๊คส์ จำกัด - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊คส์ , 2552. - 560 หน้า.

Y2010 M03

9743895876


ภาษาไทย--ข้อสอบและเฉลย
คณิตศาสตร์--ข้อสอบและเฉลย

351.076 / ฝ211จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078