ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.

ผจญภัยไปกับโลกใบเล็ก : ตอน มหัศจรรย์ของจุลินทรีย์/ ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2549. - 24 หน้า : ภาพประกอบ.

Y2010 M02

974880271

E / ศ814ผ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078