สิวิณี เตรียมชาญชูชัย

พูดจีนชัด ลัดทันใจ/ สิวิณี เตรียมชาญชูชัย - พิมพ์ครั้งที่ - กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552. - 237 หน้า+ ซีดีรอม 1 แผ่น เลขทะเบียน 1569

ติดต่อยืมซีดีรอมที่ชั้น 1 บริการยืม -คืน

Y2009 M12

9786117105074


ภาษาจีน--บทสนทนาและวลี

495.182 / ส733พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078