เครย์ตัน, เจม แอล.

คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม / เจม แอล เครย์ตัน ; แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์, ถวิลวดี บุรีกุล และเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2551. - 390 หน้า.

Y2009 M11

9789744494092


การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
การตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง

323.042 / ค746ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078