ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร.

การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. - 190 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดีรอม เลขทะเบียน 1610

Y2009 M09

9749940318


ภาษาอังกฤษ--การออกเสียง

428.1 / ป453ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078