เสนาะ ติเยาว์.

การบริหารงานบุคคล / เสนาะ ติเยาว์. - พิมพ์ครั้งที่ 12. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545. - 267 หน้า.

แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล -- ขอบเขตและหน้าที่การบริหารงานบุคคล ++ การวิเคราะหืงาน -- การวางแผนและการจัดหาบุคลากร -- การสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ -- การฝึกอบรมและการพัฒนา -- การประเมินการปฏิบัติงาน -- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง -- ค่าตอบแทนปกติ -- ค่าตอบแทนพิเศษ -- ประโยชน์และบริการ -- สุขภาพและความปลอดภัย -- ความสัมพัฯะในงาน -- วินัยและการร้องทถุกข์ -- แรงงานสัมพันธ์

Y2009 M04

9745706655


การบริหารงานบุคคล

658.3 / ส915ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078