ศานติ ภักดีคำ

พรมแดนบนแผ่นกระดาษ ปราสาทเขาพระวิหาร / ศานติ ภักดดีคำ, ศิริวร แก้วกาญจน์, นพดล ปรางค์ทอง, และปริญญา นวลเปี้ยน - กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2551. - 301 หน้า : ภาพประกอบ.

เปิดเอกสารที่กัมพูชาเสนอยูเนสโก

สารบัญ--ปราสาทเขาพระวิหาร-- ศรีศิขศวร เทวสถานแห่งพนมดงรัก--ภูมิทัศน์ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนมาถึงของพรหมแดนบนแผ่นกระดาษ--สงครามและการประท้วงของไทย--กรณีดินแดนปละปราสาทเขาพระวิหาร--คำพิพากษา คดีปราสาทเขาพระวิหาร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.2962--เหตุการณ์ ปราสาทเขาพระวิหาร ควรเป็นของไทย (สรุปข้อวินิจฉัยของผู้พิพากษาเสียข้างน้อย)--พรมแดน แผนที่ อำนาจ และชาติ (นิยม).

Y2009 M01

9789743157110


ศิริวร แก้วกาญจน์.
นพดล ปรางค์ทอง.
ปริญญา นวลเปี้ยน.


เขาพระวิหาร
ปราสาทพระวิหาร--ปัญหาและความขัดแย้ง--ไทย.
คำพิพากษาศาล


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.

341.42 / ศ243พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078