วิสูตร จิระดำเกิง

การบริหารโครงการ แนวทางปฏิบัติจริง / วิสูตร จิระดำเกิง. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : วรรณกวี, 2550. - 416 หน้า.

Y2008 M09

9749232178


การบริหารโครงการ

658.404 / ว796ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078