อัจฉรา เพิ่ม.

จุลชีววิทยา / อัจฉรา เพิ่ม. - สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2550. - 296 หน้า : ภาพประกอบ.

โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

บทนำ -- เทคนิคการศึกษาจุลินทรีย์ -- แบคทีเรีย -- พันธุกรรมของแบคทีเรีย -- เทคนิคในการแยกเชื้อแบคทีเรีย -- โปรโตซัว -- สาหร่าย -- เห็ด รา และยีสต์ -- ไวรัส -- การควบคุมจุลินทรีย์ -- เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ -- จุลชีววิทยาในสิ่งแวดล้อม -- จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม -- โรคติดต่อ -- ภูมิคุ้มกัน

Y2007 M12

9789747584677


จุลชีววิทยา.

579 / อ498จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078