ว่ายน้ำ / สกายบุ๊กส์. - พิมพ์ครั้งที่ 11. - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2550. - 198 หน้า : ภาพประกอบ.

ประวัติกีฬาว่ายน้ำ -- อุปกรณ์ในการว่ายน้ำ -- การฝึกว่ายน้ำเบื้องต้น -- การฝึกว่ายน้ำท่าต่างๆ -- การแข่งขันว่ายน้ำ -- กติกาว่ายน้ำ -- กฎของสุขาภิบาลและความปลอดภัย

Y2007 M11

9789743897641


ว่ายน้ำ.

797.21 / ส123ว
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078