พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์)

ราชพงษาวดารกัมพูชา / พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์) - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2550. - 362 หน้า.

9789748825403


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.

959.6 / พ553ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078