รังสินี โสธรวิทย์.

เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร / รังสินี โสธรวิทย์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. - 231 หน้า : ภาพประกอบ.

หลักการทางเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร--น้ำ--คาร์โบไฮเดรต--โปรตีน--ลิพิด--วิตามิน--แร่ธาตุ--จุลินทรีย์ในอาหาร--การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร--การควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร--จุลินทรีย์กับการเน่าเสียของอาหาร--อุตสาหกรรมอาหารกับจุลินทรีย์--โรคและการเจ็บป่วยจากอาหารเนื่องจุลินทรีย์--การสุขาภิบาลอาหาร

Y2007 M10

9789749934098


อาหาร--องค์ประกอบ.
อาหาร--จุลชีววิทยา.
จุลชีววิทยาทางอาหาร

664.07 / ร112ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078