กฤชกร เพชรนอก.

เครื่องดนตรีและวงดนตรีไทย / กฤชกร เพชรนอก - ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2550. - 256 หน้า : ภาพประกอบ.

ประวัติดนตรีไทย--สมัยสุโขทัย--สมัยอยุธยา--สมัยธนบุรี--สมัยรัตนโกสินทร์--เครื่องดนตรีไทย--เครื่องดีด--เครื่องสี--เครื่องตี--เครื่องเป่า--วงดนตรีไทย--วงปี่พาทย์-วงเครื่องสาย--วงมโหรี

Y2007 M09

9789743897955


วงดนตรีไทย.
เครื่องดนตรีไทย
ดนตรีไทย

784.19593 / ก271ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078