เสนาะ ติเยาว์.

การบริหารงานบุคคล / \ เสนาะ ติเยาว์. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532. - 436 หน้า.

9745706655


การบริหารงานบุคคล

658.3 / ส915ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078