การประชุมทางวิชาการ ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยด้านตลาดการเงินไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2546 / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. - 238 หน้า : ตาราง.


วิจัย--รวมเรื่อง.
ตลาดทุน
การเงิน--รายงาน--แบบฝึกหัด.

Res 332.6 / ม361ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078