เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์

English Grammar in Use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / เรย์มอนด์ เมอร์ฟีย์ และสุไร พงษ์ทองเจริญ. - พิมพ์ครั้งที่ 9. - New York : Cambridge University, 2549. - 350 หน้า : ภาพประกอบ.

0521011272


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์

428.24 / ม813อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078