ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร.

การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ / ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. - 190 หน้า : ภาพประกอบ + ซีดีรอม 1 แผ่น.เลขทะเบียน 1078

9749940318


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--การออกเสียง

428.1 / ป453ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078