เมอร์ฟีย์, เรย์มอนด์

Essential Grammar in Use ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย / เรย์มอนด์ เมอร์ฟีย์ และศรภูมิ อัครมาส. - พิมพ์ครั้งที่ 6. - New York : Cambridge University, 2549. - 300 หน้า : ภาพประกอบ.

0521011248


ภาษาอังกฤษ--การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์

428.24 / ม813อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078