สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคำประกัน จำนอง จำนำ / สุดา (วัชรวัฒนากุล) วิศรุตพิชญ์. - พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545. - 159 หน้า.

9749577167


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ค้ำประกัน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--จำนำ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--จำนอง

346.07 / ส768ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078