ขนิษฐา นามี.

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม / ขนิษฐา นามี. - นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2548. - 335 หน้า : ภาพประกอบ.

9749661699


โครงสร้างข้อมูล--คอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรม--คอมพิวเตอร์

005.73 / ข226ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078