เวทีท้องถิ่น การเลือกตั้งนายก อบจ. ทางตรง : นัยต่ออนาคตท้องถิ่นไทย / วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2547. - 229 หน้า : ตาราง.

9744491558


องค์การบริหารส่วนจังหวัด.
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด--การเลือกตั้ง.

352.1409593 / ส181ว
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078