ฟุจิโอะ, อิโนะอุเอะ.

หนังสือชุด สุขลักษณะการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (เบื้องต้น) เล่ม 2 : การควบคุมจุลินทรีย์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / อิโนะอุเอะ ฟุจิโอะ เรียบเรียงโดย สุวิมล กีรติพิบูล. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2545. - 136 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ.

9748329801


อุตสาหกรรมอาหาร--การควบคุมการผลิต.
จุลชีววิทยาทางอาหาร

664.07 / ฟ539ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078