เยาวภา พุกกะคุปต์.

คำขยายในภาษาอังกฤษ / เยาวภา พุกกะคุปต์ - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. - 251 หน้า : ตาราง.

9741323379


ภาษาอังกฤษ--คำขยาย.
ภาษาอังกฤษ--ไวยากรณ์

428.24 / ย544ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078