เสนาะ ติเยาว์.

การบัญชีบริหาร / เสนาะ ติเยาว์ และกิ่งกนก พิทยานุคุณ - พิมพ์ครั้งที่ 10. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 - 335 หน้า.


การบัญชี

657 / ส915ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078