บุษกร อุตรภิชาติ.

จุลชีววิทยาทางอาหาร / บุษกร อุตรภิชาติ - สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2545 - 425 หน้า : ตาราง.

9744510439


จุลชีววิทยาทางอาหาร

579.163 / บ672จ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078