ทวีศักดิ์ กิจวิวัฒนาชัย.

พื้นฐานการถ่ายภาพ / ทวีศักดิ์ กิจวิวัฒนาชัย - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2545. - 215 หน้า : ภาพประกอบ.

9748247635


การถ่ายภาพ

770 / ท228พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078