ศิริลักษณ์ สินธวาลัย,

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารถนอมของไทย / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ศิริลักษณ์ สินธวาลัย และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์ - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530 - 234 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง


อาหาร--การเก็บและรักษา.
อาหาร--การพัฒนาผลิตภัณฑ์.
การถนอมอาหาร

664.028 / ศ484ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078