เอกสารการสอนชุดวิชา เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food chemistry and microbiology หน่วยที่ 1 - 5 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 - 241 หน้า.

9746144944


อาหาร--การวิเคราะห์.
จุลชีววิทยาทางอาหาร

664.07 / ม747อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078