เอกสารการสอนชุดวิชา เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร = Food chemistry and microbiology หน่วยที่ 11 - 15 / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - พิมพ์ครั้งที่ 2 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539 - 236 หน้า. : ภาพประกอบ, ตาราง

9746144979


อาหาร--การวิเคราะห์.
จุลชีววิทยาทางอาหาร

664.07 / ม747อ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078