เทคโนโลยีสำหรับชนบท เล่ม 4 / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์, 2544 - 150 หน้า. : ภาพประกอบ

9748054608


เครื่องมือการเกษตร.
อาหาร--การเก็บและรักษา.
การพัฒนาการเกษตร.
เทคโนโลยี
พลังงาน
สุขาภิบาล

600 / ส181ท
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078