จิตรา เพียรล้ำเลิศ.

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ / จิตรา เพียรล้ำเลิศ - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543 - 148 หน้า.

9747737779


กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ค้ำประกัน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--จำนำ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--จำนอง

346.07 / จ456ค
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078