สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์.

หลักชีววิทยา = Principles of biology / สุพจน์ ใช้เทียมวงศ์, วราภรณ์ กิจวิริยะ และยุพา วรยศ - พิมพ์ครั้งที่ 12. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543 - 314 หน้า. : ภาพประกอบ

9745931594


ชีววิทยา.

579 / ส826ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078