ปะแดงมหาบุญเรือง คัชมาย์,

พระราชพงศาวดารเขมร (ฉบับคัดลอกจากคัมภีร์ใบลาน) ภาค 1 / แปลโดย ปะแดงมหาบุญเรือง คัชมาย์. - สุรินทร์ : โรงพิมพ์รุ่งธนเกียรติออฟเซ็ท, 2543 - 301 หน้า.


กัมพูชา--ประวัติศาสตร์.

959.6 / ป269พ
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078