เสนาะ ติเยาว์.

หลักการบริหาร / เสนาะ ติเยาว์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 - 316 หน้า. : ภาพประกอบ

9745727687


การจัดการ.
การบริหาร.
การจัดการองค์การ
การวางแผน
ผู้นำ

658 / ส915ห
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078