อดุลย์ จาตุรงคกุล.

การจัดซื้อ / อดุลย์ จาตุรงคกุล - พิมพ์ครั้งที่ 3. (ปรับปรุงครั้งที่ 2) - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543

9745727571


การจัดซื้อ.
ธุรกิจ
พัสดุ

658.72 / อ133ก
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078