สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุนากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี / ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์นิยมกิจ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์นิยมกิจ, 2525 - ไม่ปรากฎเลขหน้า : ภาพประกอบ.


เทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-

R 923.1593 / ห516ส
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078