เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [c2531] - 222 หน้า. : ตาราง.


การบัญชี--โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สารสนเทศ.

001.64 / ค-ร
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078