แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู / สำนักงาน ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535 - 47 หน้า. : ตาราง.


การบริหารงานบุคคล--การพัฒนากำลังคน.

Gov ศธ.15.11 2535
    ARIT Muban Chombueng Rajabhat University
    46 Chombueng, Chombueng, Ratchaburi 70150, Thailand
    ☎ 0-3226-1790-7, 0-3226-1078